TANEČNÁ ŠKOLA

Vyučujeme deti od 4 rokov až po dospelých.


Tanečná škola je rozdelená do viacerých vekových kategórií a výkonnostných zložiek.

Všetky tieto informácie nájdete v sekcii „tanečné triedy“.

 

ROZDELENIE VÝKONNOSTNÝCH ZLOŽIEK:

MINI KIDS 4-6 rokov

DVK-detská veková kategória-   7-11 rokov

JVK-juniorská veková kategória-  12-15 rokov

HVK-hlavná veková kategória-  od 15 rokov


MOŽNOSTI ČLENA /ŽIAKA/:

- Gymnasticky sa vzdelávať pod vedením lektora gymnastiky a fitness.
- Zúčastňovať sa na hodinách klasického tanca pod vedením aktívneho lektora VŠMU.
- Zúčastňovať sa na hodinách  b-boying.


NAŠI LEKTORI :

- Naši lektori majú licenciu a certifikát vyučujúceho trénera a choreografa,bohaté vedomosti, dlhoročné praktické skúsenosti pri výučbe tanca a celkovej  pohybovej prípravy detí a mládeže.


TRÉNINGY :
- Prípravky 2x 45 min až 2x 60 min
- DVK  2x 60 min až 2x 90 min
- JVK,HVK  2x 90 min až 2x 120 min 


Na zľavu majú nárok súrodenci 3,- Eur/na dieťa na mesiac


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY TANEČNEJ ŠKOLY:

1. Členovia tanečnej školy sú povinní pravidelne sa zúčastňovať tréningov v dohodnutom čase a byť pripravení a upravení podľa požiadaviek trénera. Škola neručí za akékoľvek veci (peňažné čiastky, mobilné telefóny atď.) ponechané počas tréningu v šatni.

2. Škola neručí za bezpečnosť žiakov pred a po skončení výuky.

3. Rodičia neúčasť dieťaťa ospravedlnia písomne alebo ústne u trénera.

4. Žiaka možno zo školy vylúčiť:

- ak neuhradil školné ani po písomnej urgencii školy a pre hrubé porušenie podmienok tanečnej školy.

5. V priebehu školských prázdnin (jesenné, zimné, jarné, polročné a veľkonočné a v dobe štátnych sviatkov) tréningy odpadajú a nenahrádzajú sa.

6. Škola vytvára podmienky pre nerušený chod tréningov v spolupráci s rodičmi a na základe vzájomnej informovanosti.

7. Ak žiak nebude mať uhradený poplatok, bude vylúčený z hodiny.

8. AK ČLEN TANEČNEJ ŠKOLY PRESTANE BEZDÔVODNE A BEZ OSPRAVEDLNENIA ŠKOLU NAVŠTEVOVAŤ, NEMÁ NÁROK NA VRÁTENIE ŠKOLNÉHO.

9. Nárok na zľavu majú súrodenci.

10. Úľavu zo školného je možné uplatniť si iba vtedy, ak dieťa v danom mesiaci nenavštívi hodinu ani raz, a to len na základe lekárskeho potvrdenia.

11. V prípade, ak dieťa navštívi vyučovaciu hodinu min. 1x v mesiaci, školné sa nevracia!!! Nie je možné sa dohodnúť na žiadnej úľave školného v danom mesiaci.

12. Ak žiak chýba na vyučovacích hodinách jeho tréner má právo posúdiť jeho spôsobilosť prezentovania sa v choreografiách na vystúpeniach a súťažiach.

13. Naša tanečná škola je jedinou v Košiciach, ktorá má zahrnuté v školnom poplatku zabezpečenie kostýmov, preto z toho dôvodu je potrebné vyplatiť zálohovú platbu za kostýmy vo výške 20 EUR, a to do 31.10.2017. Súrodenci platia zálohu iba 1x 20 EUR spoločne.

14. Záloha sa vracia v plnej výške na konci školského roka, ak budú splnené nasledujúce podmienky:

- kostýmy sa vracajú vypraté a nepoškodené, musia byť vrátené do určeného termínu!!!, pri strate kostýmu sa hradí jeho hodnota v plnej výške.

15. V prípade porušenia týchto podmienok bude vrátená iba adekvátna časť zálohy.

16. Ak záloha nebude uhradená do 31.10.2017, kostým žiakovi nebude vydaný.

 


VYLÚČENIE ČLENA /ŽIAKA/ :

- Ak člen tanečného štúdia poruší nejaký bod z pravidiel , ktoré odsúhlasil  svojim podpisom, alebo  pri osobách mladších ako 18 rokov ich zákonný zástupca.
- Ak nejakým iným spôsobom poruší pravidlá slušného správania sa na hodinách, vrátane neskorých príchodov.

 

FOTOGALÉRIA